Základná škola s materskou školou Bajerov

Slávnostné ukončenie školského roka

IMG_1211.JPG     28.06.2019 sme slávnostne ukončili školský rok 2018/2019 spoločným stretnutím, na ktorom boli žiaci ocenení za výborný prospech, vzornú dochádzku, úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach v rámci okresu, kraja i Slovenska. Pán riaditeľ PaedDr. Milan Černaj, PhD. sa slávnostne prihovoril všetkým žiakom i pedagógom, ktorým poďakoval za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení pochvalou riaditeľa školy za vedomostné a športové súťaže na úrovni okresu. Rozlúčili sa s nami i žiaci deviateho ročníka. Záverom pán riaditeľ poprial všetkým žiakom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov.