Základná škola s materskou školou Bajerov

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

OSJL - obrázok.jpgOkresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry  z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu prebiehalo online formou a pozostávalo len z písomnej časti – vedomostného testu

Test preveril nielen znalosti z jazyka, slohu a literatúry, ale aj schopnosť práce s textom a čítanie s porozumením. Obsahoval 25 otázok s výberom správnej odpovede zo štyroch možností. Čas na vyriešenie bol stanovený na 30 minút. Na získanie titulu „úspešný riešiteľ“ bolo potrebné dosiahnuť skóre minimálne 21 bodov. 

Olympiády sa zúčastnila žiačka Adela Vašková (IX. A). Vzhľadom na obmedzené možnosti na prípravu z dôvodu prerušenia prezenčného vyučovania oceňujeme predovšetkým ochotu žiačky zúčastniť sa olympiády a ďakujeme jej za reprezentáciu našej školy.