Základná škola s materskou školou Bajerov

Literárna súťaž

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásila pre školský rok 2019/2020 územnú súťaž detí v literárnom prejave.

Súťaž sa uskutočnila v štyroch vekových kategóriách a to:

I. kategória A–1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

II. kategória A–2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

III. kategória A–3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

IV. kategória A–4 – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Do súťaže boli zapojené práce štyroch našich žiakov. Všetky štyri práce boli úspešne ocenené nasledovne:

V kategórii A-2

Katarína Šoltisová - 3. miesto

Timea Jesenská - 4. miesto

V kategórii A-3

Adela Vašková - 2. miesto

Michaela Jašová - 3. miesto

Zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Európsky deň jazykov

20200922_113745.jpgZ iniciatívy Rady Európy  v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Cieľom Európskeho dňa jazykov  je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Aj my sme si v rámci hodín SJL,ANJ a NEJ pripomenuli dôležitosť a význam učenia sa cudzích jazykov. Žiaci si tento deň pripomenuli prostredníctvom týchto aktivít:

- rozhlasovým okienkom

- množstvom faktických informácií o používaných jazykov v Európe, aj tých ,ktoré sú málo známe ako katalánčina a retorománčina /aj so zvukovými ukážkami/,

- jazykovými kvízmi, tajničkami v ANJ a NEJ, čítali sme slávne výroky a snažili sa pochopiť ich význam

- utvorili sme taliansky a francúzsky tím, ktorý odprezentoval ´svoju ´krajinu

- vytvorili sme projekty o zvolených krajinách

- pozreli sme si anglické a nemecké rozprávky, videoklipy či ukážky filmov, hádali sme jazyk počutej piesne

- tvorili sme vlajky krajín, pozdravy či krátke vety

- ukázali sme si aj niektoré posunky z posunkového jazyka

Veríme, že aj týmito aktivitami sme upozornili na dôležitosť štúdia cudzích jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti s dôrazom na multikultúrnu výchovu a na interkultúrne spolužitie.

Ochrana života a zdravia

IMG_1803.JPG     Za príjemného letného počasia, dňa 4.9.2020, sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy ZŠ s MŠ Bajerov 96 spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia Ochrany života a zdravia, s dôrazom na Regionálnu výchovu, ktorá úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova.

     Cieľom našej aktivity bolo už pre mnohých dobre známe pamätné miesto a to v lokalite Fiľov, v katastri obce Bajerov, ktoré sme sa ako škola zaviazali zveľaďovať a tento rok sme ho navštívili už 3. rok po sebe.

     Úvodné, ale aj sprievodné slová patrili pánovi riaditeľovi PaedDr. Milanovi Černajovi, PhD., ktorý nás všetkých prítomných srdečne privítal.

     Historickými udalosťami nás previedli páni František Bednár, rodák z neďalekých Ondrašoviec, ktorý sa v daný deň pádu lietadla narodil a pán Viliam Zbiňovský, pilot a znalec miestnej histórie.

     Obaja spomínaní s veľkým záujmom nielen mladších, ale aj starších žiakov , ilustrovali danú udalosť, kedy 12.8 1958 tu došlo ku tragédii, k pádu lietadla, čoho následkom prišli o život nadporučík Jaromír Šebesta, čatár Jiří Tichý a desiatnik Michal Puškár.

    Spomínané pamätné miesto sme si uctili minútou ticha a kladením venca na pomník.

     Žiaci tak v rámci regionálnej výchovy spoznali, alebo si pripomenuli kúsok histórie svojej obce( prípadne susednej obce), čím sme naplnili aj edukačnú činnosť a tak dopomohli dnešnej mladej generácii spoznať, ale aj uchovať históriu a prehĺbiť cit a záujem o svoj rodný kraj.

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

   IMG_20200902_081720.jpg  V stredu 2. septembra 2020 sa aj na našej škole začalo vyučovanie v novom školskom roku. Kvôli pretrvávajúcej pandémii spôsobenej koronavírusom však otvorenie prebiehalo v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu a za dodržania stanovených hygienicko-epidemiologických opatrení.

     Na úvod zaznela štátna hymna. Žiakov a zamestnancov školy srdečne privítal riaditeľ školy Zvlášť privítal žiakov prvého ročníka a ich rodičov. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Bajerov.

     Riaditeľ školy informoval, že počas letných prázdnin škola s podporou obce Bajerov prešla výraznou premenou. Vynovili sa priestory viacerých tried a zborovne. V triedach pribudli interaktívne tabule. Snahou je aj naďalej modernizovať priestory školy a vybavenie učební. Na záver všetkým poprial veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý v škole strávia.