Základná škola s materskou školou Bajerov

Ochrana života a zdravia

IMG_1803.JPG     Za príjemného letného počasia, dňa 4.9.2020, sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy ZŠ s MŠ Bajerov 96 spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia Ochrany života a zdravia, s dôrazom na Regionálnu výchovu, ktorá úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova.

     Cieľom našej aktivity bolo už pre mnohých dobre známe pamätné miesto a to v lokalite Fiľov, v katastri obce Bajerov, ktoré sme sa ako škola zaviazali zveľaďovať a tento rok sme ho navštívili už 3. rok po sebe.

     Úvodné, ale aj sprievodné slová patrili pánovi riaditeľovi PaedDr. Milanovi Černajovi, PhD., ktorý nás všetkých prítomných srdečne privítal.

     Historickými udalosťami nás previedli páni František Bednár, rodák z neďalekých Ondrašoviec, ktorý sa v daný deň pádu lietadla narodil a pán Viliam Zbiňovský, pilot a znalec miestnej histórie.

     Obaja spomínaní s veľkým záujmom nielen mladších, ale aj starších žiakov , ilustrovali danú udalosť, kedy 12.8 1958 tu došlo ku tragédii, k pádu lietadla, čoho následkom prišli o život nadporučík Jaromír Šebesta, čatár Jiří Tichý a desiatnik Michal Puškár.

    Spomínané pamätné miesto sme si uctili minútou ticha a kladením venca na pomník.

     Žiaci tak v rámci regionálnej výchovy spoznali, alebo si pripomenuli kúsok histórie svojej obce( prípadne susednej obce), čím sme naplnili aj edukačnú činnosť a tak dopomohli dnešnej mladej generácii spoznať, ale aj uchovať históriu a prehĺbiť cit a záujem o svoj rodný kraj.

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

   IMG_20200902_081720.jpg  V stredu 2. septembra 2020 sa aj na našej škole začalo vyučovanie v novom školskom roku. Kvôli pretrvávajúcej pandémii spôsobenej koronavírusom však otvorenie prebiehalo v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu a za dodržania stanovených hygienicko-epidemiologických opatrení.

     Na úvod zaznela štátna hymna. Žiakov a zamestnancov školy srdečne privítal riaditeľ školy Zvlášť privítal žiakov prvého ročníka a ich rodičov. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Bajerov.

     Riaditeľ školy informoval, že počas letných prázdnin škola s podporou obce Bajerov prešla výraznou premenou. Vynovili sa priestory viacerých tried a zborovne. V triedach pribudli interaktívne tabule. Snahou je aj naďalej modernizovať priestory školy a vybavenie učební. Na záver všetkým poprial veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý v škole strávia.

Úspešní v rámci Slovenska

V čase dištančného vyučovania, koncom mája, sa žiaci II. stupňa mohli prihlásiť do súťaže Fenomény sveta – PENIAZE. On-line vedomostná celoslovenská súťaž bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Cieľom súťaže bola podpora vzdelávania prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá.                                                                                    

Do súťaže sa zapojilo spolu 23 žiakov našej školy. Účasť v súťaži bola pre našich žiakov pozitívnym zážitkom.  Potešila nás výhra vzdelávacieho balíka Fenomény sveta Peniaze, ktorý využijeme vo vyučovacom procese a na najbližšom kurze finančnej gramotnosti.

Všetci súťažiaci sa podieľali na výhre. Deviatak Marek Baranec vyhral tričko s logom súťaže. 

V. A VI. A IX. A
Marek Magač Viktória Váhovská Marek Baranec
Tamara Magačová Matej Jaš
Timea Mruzová VII. A Karin Jurková
Patrícia Rusinková Miloš Jaš Frederika Anna Magačová
Zuzana Rusinková Viktória Mihaľová
Kristína Timková VIII. A Zuzana Mruzová
Michaela Jašová Maximilián Murin
Dianka Pavlíková Samuel Rusinko
Adela Vašková Soňa Šoltisová
Adrián Mruz Patrik Vaško
Adam Vida

 fenomeny_vyhra.jpg

Matematicky klokan 2020

   Už tradične sme sa aj tohto roku zapojili do matematickej súťaže KLOKAN, ktorá sa mala uskutočniť najprv v marci, ale kvôli koronavírusu COVID-19 bola organizátormi presunutá na začiatok júna. Zmenila sa aj forma súťaže. Súťažilo sa on-line.

   Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov 1.- 9. ročníka našej školy. Žiak, ktorého úspešnosť bol viac ako 80%-tná, stal sa úspešným riešiteľom súťaže. Takýchto žiakov máme sedem! Diplomy a vecné ceny budú žiakom odovzdané v septembri.

 max.jpg

KLOKANKOVIA:

Dominik Guman        I. A

Timea Dvorščáková   I. A

Martin Dolinský         I. A

Timea Tomaščinová   I.A

Kristína Timková      V. A

Tamara Magačová     V. A

Dominika Tarjanová VI. A