Základná škola s materskou školou Bajerov

Sloboda a demokracia -30 rokov od nežnej revolúcie

Bez názvu.jpgTento rok si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá bola jedným z veľkých zlomov v našich novodobých dejinách. Vďaka masovým protestom sa podarilo nenásilne dosiahnuť zmenu režimu z totalitného na demokratický. Môžeme za to ďakovať všetkým ľuďom, ktorí počas novembrových dní stáli na námestiach a napriek strachu a zime demonštrovali za lepšiu budúcnosť.

Žiaci deviateho ročníka si tieto udalosti pripomenuli na hodine dejepisu, ale aj v rámci prierezovej témy ľudské práva, ktorá úzko súvisí s multikultúrnou prierezovou témou, interaktívnou hrou českej televízie Akcie svoboda 1989, ktorá im dokázala sprostredkovať mnohé udalosti tých pohnutých , ale pre demokraciu podstatných chvíľ.

Cez rôzne videá z archívu Českej televízie, ktoré zachytili tieto udalosti 17.novembra 1989 ( aj dní predtým), mohli naši deviataci aspoň trošku zažiť tú atmosféru a ľudí. Táto interaktívna hra im ponúkla aj rôzne zaujímavé fakty, kde formou kvízu a ´hádzania´ kockou museli zodpovedať na otázky. Jej cieľom je mladým ľuďom objasniť tak podstatný a dôležitý význam slova slobodademokracia, ktoré sú aj v dnešných časoch veľmi ohrozované.

Nesmieme zabudnúť, že tieto hodnoty stoja na záujme každého z nás a na schopnosti vybrať si múdro tak, aby sloboda, spravodlivosť a demokratické princípy boli plne rešpektované.

Medzi obyvateľmi DSS Cemjata

20191113_101831.jpgTak ako sa končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj staroba, nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života. 

Práve mesiac október, je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo našu náklonnosť. Naši žiaci opätovne i tohto roku potešili pásmom básní a piesní oči a srdcia seniorov v DSS na Cemjate. Rozdali sme radosť, úsmev a krásne pozdravy od všetkých žiakov školy.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Olympiáda SJL - školské kolo.jpgOlympiáda zo SJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

V utorok 5. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo tejto postupovej súťaže. Zúčastnilo sa ho päť žiakov 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Písomný test preveril vedomosti z gramatiky, literatúry a slohu. Pri ústnej časti si žiaci otestovali svoje komunikačné zručnosti – ústny prejav na zadanú tému.

Úspešnou riešiteľkou školského kola sa stala Sofia Andreánska. Bude našu školu reprezentovať v okresnom kole. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.