Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Pozvánka

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bajerov pozýva zákonných zástupcov žiakov školy na plenárne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo foajé školy dňa

                                                           11.02.2019 (pondelok) o 16,30 hod.

Program: 1. Otvorenie

                 2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 3. Činnosť a hospodárenie Rady rodičov za prvý polrok šk. r. 2018/2019

                 4. Diskusia

                 5. Záver  

Po skončení plenárneho zhromaždenia sa uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Pukavica, o. z.

Rodičia deťom

49446048_236149500649403_8351717172979957760_n.jpgDňa 26.12.2018 sa pod záštitou Rady rodičov ZŠ s MŠ Bajerov a OcÚ Bajerov uskutočnila "Štefanská zábava". 

Výťažok z tohto vydareného podujatia bol venovaný ZŠ s MŠ Bajerov na podporu plaveckého výcviku, lyžiarského výcvikového kurzu a školy v prírode.

Konzultácie

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove oznamujú, že

v pondelok 14.01.2019 od 14,30 - 17,00 hod. sa uskutočnia

konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.

Prianie

Milan3.jpg

Finančná gramotnosť na I. stupni

7.12.2018  žiaci48099833_2372279136178924_7130187573023997952_n.jpg I. stupňa absolvovali deň Finančnej gramotnosti. Na prvej hodine si pozreli prezentáciu, kde sa oboznámili prístupnou formou s tým, čo to finančná gramotnosť je, načo sú peniaze potrebné a odkiaľ ich získavame a tiež sa oboznámili s naším platidlom - eurom. Po prezentácii triedne pani učiteľky vysvetľovali žiakom v svojich triedach jednotlivé témy a upevňovali poznatky pomocou pracovných listov a hier. Žiaci boli aktívni a hry na obchod, milionára a iné sa im veľmi páčili.