Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2022

Vzhľadom na ďalšiu novú vyhlášku ÚVZ SR č. 3/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vám dávame do pozornosti nasledujúce informácie:

  • Žiak základnej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR (od 17.1.2022) v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.
  • Povinnosť sa NEVZŤAHUJE na:

a) deti do 6 rokov veku,

b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  • V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma.

Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je:

• oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

• kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

Nástup do školy

Riaditeľstvo školy oznamuje, že prezenčné vyučovanie sa začne

                           v pondelok 10. januára 2022.

Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu. V škole sa budeme riadiť podľa Školského semaforu.


1. Doporučujeme každé dieťa otestovať antigénovým testom pred nástupom do

   školy (2x týždenne - streda nedeľa).

2. Zákonný zástupca žiaka prekladá v pondelok 10.1.2022 písomné vyhlásenie o

     bezpríznakovosti (prostredníctvom EduPage, resp.písomne - príloha).

3. Rúška sú v škole povinné.

4. Vstup do budovy podľa zaužívaných pravidiel (1.st. hlavný vchod; 2.st. zadný

   vchod).

5. Školský klub a školská jedáleň fungujú v riadnom režime.

Vianoce

IMG-bd51fb33563e6806504850fc7edbb6c6-V.jpg

OZNAM

1.
Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov, že na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.12.2021, číslo: 2021/21911:2-A1810 žiaci druhého stupňa

                                                       od 13.12.2021 – do 17.12.2021


budú mať dištančné vzdelávanie. Rozvrh bol publikovaný na EduPage aj prostredníctvom triednych učiteľov.
Žiaci piateho ročníka budú mať 12 hodín týždenne.
Žiaci šiesteho až deviateho ročníka budú mať 15 hodín týždenne.
2.
Žiaci prvého stupňa budú mať v týždni od 13.12. – do 17.12.2021 prezenčné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh je publikovaný na EduPage aj prostredníctvom triednych učiteliek.
3.
Školský klub detí bude mať prevádzku v sprísnenom režime:
I. oddelenie - žiaci prvého a štvrtého ročníka – vychovávateľka p. Mgr. Timočková.
II. oddelenie – žiaci druhého ročníka - vychovávateľka p. Mgr. Miščíková.
III. oddelenie - žiaci tretieho ročníka - vychovávateľka p. Mgr. Gumanová.

Prevádzka školského klubu:
I. oddelenie - žiaci prvého a štvrtého ročníka – do 15,00 hod.
II. oddelenie – žiaci druhého ročníka - do 16,00 hod.
III. oddelenie - žiaci tretieho ročníka - do 15,00 hod.
4.
Materská škola je v riadnej prevádzke.
5.
Školská jedáleň je v prevádzke len pre žiakov prezenčnej formy vzdelávania.

Spolupráca našej školy s organizáciou EduRoma

IMG-9595.jpgDňa 3.12.2021 zástupca organizácie EduRoma p. Mgr. Roman Eštočák odovzdal nové mobilné telefóny s pripojením na internet 6 našim žiakom, ktorí sú z vylúčených komunít a ktorí sú zapojení do doučovacieho programu O krok pokrok. Ide o projekt Digitálnej inklúzie, ktorý modeluje spôsob efektívnejšieho zapojenia žiakov z MRK do hlavného prúdu vzdelávania.

ĎAKUJEME organizácií EduRoma a spoločnosti Orange Slovensko!

Rozhodnutie ministra školstva

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov nové informácie, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga zo včera -t.j. 26.11.2021:

1.

Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školská jedáleň a školský klub detí sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti (v prílohe).

2.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách

                        v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

3.

Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

4.

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa §

144 ods. 10 školského zákona

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6-ročné deti v materskej škole),

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné (deti od 3-5 rokov).

5.

Činnosť krúžkov v škole je počas nasledujúcich týždňov zastavená z dôvodu „nemiešania“ žiakov z rôznych ročníkov a zníženia času stráveného žiakom v škole.

6.

Na základe rozhodnutia ministra školstva a novej legislatívy platnej v čase núdzového stavu bude školský klub detí (ŠKD) rozdelený do troch oddelení nasledovne:

- Prvé oddelenie - prváci a štvrtáci (je to jedna trieda)- od pondelka je vychovávateľkou p.              

                             Mgr. Miščíková;

- Druhé oddelenie - druháci - od pondelka je vychovávateľkou p. Mgr. Gumanová;

- Tretie oddelenie - tretiaci - od pondelka je vychovávateľkou p. Mgr. Timočková.