Základná škola s materskou školou Bajerov

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov a žiakom školy, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po konzultácii so zriaďovateľom školy

p o s k y t u j e

z organizačných a prevádzkových dôvodov žiakom Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch
12. apríla 2022 (utorok) – 13. apríla 2022 (streda).

Vyučovanie sa začne 20. apríla 2022 (streda - budúci týždeň).

PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy