Základná škola s materskou školou Bajerov

Otvorenie školského roka 2021/2022

1.

Vedenie školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov a našim žiakom, že stretnutie triednych učiteľov a žiakov pred slávnostným otvorením školského roka sa uskutoční podľa ročníkov o 7,20 hod. pred budovou školy (na tenisovom ihrisku – za priaznivého počasia).

Pri nástupe je žiak povinný odovzdať do rúk triedneho učiteľa „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.1), alebo jeho odovzdanie zabezpečí zákonný zástupca žiaka elektronicky prostredníctvom aplikácie EduPage.

Vstup do budovy školy je povolený len rodičom prvákov s vyplneným tlačivom (príloha č. 2).

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční

2. septembra 2021 o 7,30 hod. v triedach.

Vstup do budovy školy len s rúškom!

2.

Organizácia vyučovania – piatok 3.9.2021

Vstup do budovy školy len s rúškom!

Zariadenie školského  stravovania (školská jedáleň) od 3.9.2021 (piatok) zabezpečuje stravovanie žiakov (zápisný lístok - príloha č. 3).

Školský klub bude v prevádzke od 3.9.2021.

3.

Od pondelka 6.9.2021 prebieha riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín v každom ročníku.

Vstup do budovy školy len s rúškom!