Základná škola s materskou školou Bajerov

Rozhodnutie ministra školstva

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov nové informácie, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga zo včera -t.j. 26.11.2021:

1.

Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školská jedáleň a školský klub detí sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti (v prílohe).

2.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách

                        v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

3.

Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

4.

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa §

144 ods. 10 školského zákona

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich

vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6-ročné deti v materskej škole),

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné (deti od 3-5 rokov).

5.

Činnosť krúžkov v škole je počas nasledujúcich týždňov zastavená z dôvodu „nemiešania“ žiakov z rôznych ročníkov a zníženia času stráveného žiakom v škole.

6.

Na základe rozhodnutia ministra školstva a novej legislatívy platnej v čase núdzového stavu bude školský klub detí (ŠKD) rozdelený do troch oddelení nasledovne:

- Prvé oddelenie - prváci a štvrtáci (je to jedna trieda)- od pondelka je vychovávateľkou p.              

                             Mgr. Miščíková;

- Druhé oddelenie - druháci - od pondelka je vychovávateľkou p. Mgr. Gumanová;

- Tretie oddelenie - tretiaci - od pondelka je vychovávateľkou p. Mgr. Timočková.