Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Športový deň tried

a2.jpg

25.6.2020 mali naši žiaci Športový deň tried. Žiaci sa postupne po triedach presunuli spolu so svojimi triednymi učiteľmi na svoje vopred určené stanovištia. Pri presune dodržiavali odstup v 10 minútových intervaloch. Prví išli deviataci, ktorí pripravili podmienky na športovanie a opekanie. Žiaci z triedy súťažili medzi sebou. Futbal, volejbal, vybíjaná a hry so švihadlami boli v každej časti futbalové ihriska.  Pri ohnisku sa triedy tiež zodpovedne striedali. 

Počasie nám prialo. Unavení pohybovými aktivitami sa  žiaci taktiež v odstupoch vrátili do školy.

Športu zdar!!

 

Začína aj 2. stupeň

Na základe výsledkov prieskumu oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že záujem o umiestnenie žiaka do školy prejavilo 67 % zákonných zástupcov žiakov druhého stupňa. 100% záujem prejavili zákonní zástupcovia žiakov IX. A triedy.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,20 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

Autobusové spoje budú premávať tak, ako pred prerušením vyučovania.

ZŠsMŠ Bajerov si do konca školského roku upravila podmienky prevádzky školy, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020.

V pondelok (v ostané dni náhodne) sa bude vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) a to automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (v prílohe, vytlačiť a vypísať) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

V dňoch 22.6. - 23.6.2020 bude vyučovanie pre žiakov 1.-9.ročníka prebiehať podľa rozvrhu platného pred prerušením vyučovania. Učivo preberané počas online výuky sa bude opakovať a precvičovať.

Klasifikované písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie rodiča.pdf)Vyhlásenie rodiča.pdf[ ]399 kB

Začíname s 91% žiakov

Na základe výsledkov prieskumu oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že záujem o umiestnenie žiaka do školy prejavilo 91 % zákonných zástupcov žiakov prvého stupňa.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,45 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

Spoj z Rokycian ráno odchádza 7,03 hod.

Spoj z Brežian ráno odchádza 7,07 hod.

Spoj z Kvačian ráno odchádza 7,30 hod.

Spoj zo Žipova ráno odchádza 7,29 hod.

ZŠsMŠ Bajerov si do konca školského roku upravila podmienky prevádzky školy, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020.

Denne sa bude vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) a to automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (príloha, vytlačiť a vypísať) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že o umiestnenie žiaka do školského klubu prejavilo záujem 69 % zákonných zástupcov žiakov.

Školský klub detí bude pracovať v riadnom režime.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie rodiča.pdf)Vyhlásenie rodiča.pdf[ ]399 kB

Znovuotvorenie školy od 1.6.2020

Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.5.2020 sa  rozhodli:

 1. Vykonať prieskum záujmu zákonných zástupcov žiakov (prvý až štvrtý ročník) o umiestnenie žiaka do školy.
 2. Prieskum sa bude realizovať elektronicky (EduPage) u zákonných zástupcov žiakov uvedených ročníkov od 20. - 26.5.2020.
 3. O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov dňa 27.5.2020.

Vzhľadom na personálne možnosti školy, ale hlavne vzhľadom na doterajšie pozitívne výsledky a spokojnosť rodičov a pedagógov s online výukou - žiaci piateho ročníka sa budú i naďalej vzdelávať online.

Znovuotvorenie materskej školy od 1. júna 2020

Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.5.2020 sa rozhodli:

 1. Vykonať prieskum záujmu zákonných zástupcov o návštevu materskej školy ich dieťaťom.
 2. Prieskum sa bude realizovať u zákonných zástupcov detí od 20. - 26. mája 2020.
 3. O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov dňa 27.5.2020.
 4. Materská školu bude otvorená v riadnom režime od 1. júna 2020.
 5. Umiestniť dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
 6. Dochádzku do materskej školy umožniť len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 7. Deti budú prichádzať a odchádzať z materskej školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 8. Pedagogický zamestnanec školy bude vykonávať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.
 9. Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 10. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

            Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať:

1. Poštou alebo do schránky ZŠsMŠ  Bajerov - pri vchode do budovy,

2. Elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu,

3. Elektronickým formulárom (klinutím spustíte elektronický formulár)

4. Osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj  ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom školou.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so  

   špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

1.potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

2.vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

3.rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Riaditeľ školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.