Základná škola s materskou školou Bajerov

O škole

logo.jpg Základná škola s materskou školou Bajerov je školou s právnou subjektivitou.

  Budova Základnej školy s materskou školou Bajerov, v ktorej sa realizuje vzdelávanie žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, je lokalizovaná v severozápadnej časti obce v blízkosti obecného úradu. Súčasťou areálu základnej školy je multifunkčné ihrisko vybudované v rámci projektu obce. Ihrisko je využívané na pohybové aktivity žiakov i obyvateľov obce. Škola nemá telocvičňu.

  Základná škola s materskou školou Bajerov je plnoorganizovaná škola s 1. – 9. ročníkom. Základná škola má kapacitu cca 200 žiakov.

  Predprimárne vzdelávanie ISCED 0 zabezpečuje materská škola, ktorá sa premiestnila začiatkom školského roka 2014/2015 do novej prístavby základnej školy. Predtým bola umiestnená v samostatnej budove v centre obce.
  Pri Základnej škole s materskou školou Bajerov je zriadený školský klub detí.

 Stravovanie žiakov a zamestnancov základnej školy zabezpečuje zariadenie školského stravovania - školská jedáleň, ktorej rekonštrukcia v rámci projektu obce financovaného z fondov EU bola ukončená koncom školského roka 2013/2014. Prevádzku začala v nových priestoroch 2. 9. 2014. 

  Školu navštevujú žiaci z Bajerova, ale i z neďalekých obcí – Rokycian, Kvačian, Brežian a Žipova, ktoré patria do spádovej oblasti školy a sú súčasťou jedného školského obvodu. Najviac žiakov pochádza z Rokycian, najmenej z obce Brežany.

  Škola vytvára priaznivé podmienky pre začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried, ale zároveň aj pre individuálny prístup zo strany pedagógov.

  Žiaci z obce Rokycany pochádzajú z veľkej časti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola aktívne prijíma a realizuje opatrenia pre zlepšenie čiastkových, ale aj celkových výsledkov týchto žiakov. Okrem iných úspechov je vidieť zlepšenie pri pestovaní a upevňovaní hygienických návykov, zásad slušného správania a zlepšovania sa povinnej školskej dochádzky. Tieto zlepšenia dosahujeme cestami individualizácie prístupu pedagógov a zvýšením efektívnosti práce. Pre žiakov zo SZP realizujeme aj systém celodenného výchovného pôsobenia prostredníctvom zapojenia sa do záujmového vzdelávania.